Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten
  tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of
  bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke
  vertegenwoordiger ter hand gesteld.
 2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling
  afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak
  behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de behandeling in rekening te brengen wanneer
  in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.
 3. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen,
  dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de
  genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende
  dag na factuurdatum.
 4. Indien door de patiënt/cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel
  een ondertekende acceptgiro-betalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt
  hier op of omstreeks de factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen
  tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de
  elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de
  acceptgiro-betalingsopdracht.
 5. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de
  verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te
  brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt
  berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 6. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd
  incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van
  gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke
  incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke
  incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd.

Met de wettelijke rente, met een minimum van € 20,- alles exclusief omzetbelasting.
Incassomaatregelen worden uitgevoerd door Tempelman-de Niet = Digideur Tiel, juridisch
advies & incassobureau

WebDesign & Fotografie: Educo MultiMedia